♥[BOF-Ç£üβ]♥

Welcome to ♥️[BOF-Ç£üβ]♥️
♥[BOF-Ç£üβ]♥

Latest topics

» SoEul-mate: Định mệnh
by heokon2307 Thu Aug 30, 2012 2:40 pm

» flax seed benefits
by Guest Thu Aug 04, 2011 1:58 pm

» a href tramadol online a
by Guest Wed Aug 03, 2011 1:19 pm

» online casino website
by Guest Tue Aug 02, 2011 11:06 pm

» lignans flaxseed
by Guest Tue Aug 02, 2011 9:37 pm

» гинекологический осмотр девушек
by Guest Mon Aug 01, 2011 10:04 am

» When the first Whirlpool Duet album was released in December 2001
by Guest Mon Aug 01, 2011 8:00 am

» zereRomywooky
by Guest Sun Jul 31, 2011 1:40 pm

» USA & Canada Flower Delivery
by Guest Sun Jul 31, 2011 2:25 am


  CÁI LÝ CỦA “ÔNG TRÙM” SAU KHI BÓC LỘT SAO

  Share
  avatar
  Kat ♥ Bae ~
  Member
  Member

  Tổng số bài gửi : 233
  BOF$ : 453
  Thanks : 21
  Join date : 09.07.2009
  Age : 23
  Đến từ : hcm

  CÁI LÝ CỦA “ÔNG TRÙM” SAU KHI BÓC LỘT SAO

  Post by Kat ♥ Bae ~ on Sat Oct 31, 2009 1:57 pm


  BÀI VI?T TRÊN BÁO 2!
  CH? KO PH?I BÁO HHT '_'

  Mail c?a tòa so?n bandoc2@gmail.com

  CÁI LÝ C?A “ÔNG TRÙM”

  V? ki?n c?a Xiah, Hero và Micky- DBSK v?i SM Entertainment ( SME)- công
  ty ?ã b?i duowcng, l?ng xê h? lên hàng “sao” cao c?p- v? nh?ng chia
  chát l?i nhu?n không cân x?ng càng khi?n thiên h? c?ng c? ni?m tin
  r?ng” công ty qu?n lý nh? tr?i t?p trung không nhân tín, ch? bi?t tàn
  nh?n bóc l?t. Trong m?t fian thì th?n t??ng lúc nào c?ng ?áng th??ng
  nh?t, là con m?i, là ng??i b? h?i. Nh?ng vi?c nào c?ng có hai m?t c?a
  nó.

  BI?N GI?I CHO NH?NG CAM K?T DÀI C? CU?C ??I:

  Sau khi v? ki?n c?a DBSK n? ra, ?y ban T? Do Th??ng M?i Hàn Qu?c ?ã cho
  ki?m tra toàn b? h?p ??ng c?a 20 công ty qu?n lý trên kh?p ??t n??c.
  k?t qu? ch? ra 230 ngh? s? thu?c 19 công ty ?ã ký nh?ng h?p ??ng g?n bó
  dài h?n, ?i?n hình có:

  - Yoona c?a SNSD ký xo?t vào h?p ??ng dài 13 n?m ròng v?i SME, c?ng gi?ng nh? các thành viên DBSK.

  - 13 thành viên c?a Super Junior thu?c vây cánh c?a SM trong kho?ng
  th?i gian 5-13 n?m tùy vào ti?m n?ng phát tri?n c?a t?ng thành viên

  - H?p ??ng c?a 5 nàng Wonder girls v?i JYP Entertainment là 7 n?m

  - Big Bang ký v?i YG Entertainment h?p ??ng 5 n?m

  - SS501 là ng??i c?a DSP Entertainment trong 5 n?m.

  Nhìn chung, SME- công ty chuyên ?ào t?o vào l?ng xê “sao” hàng ??u Hàn
  Qu?c- c?ng ?ang ??ng ??u trong vi?c “nh?t gà” v?i th?i gian k? l?c: 13
  n?m

  Fan có th? s?ng s? lên r?ng sau khi t?n trung c?ng hi?n cho h?t h?p
  ??ng, e r?ng “sao” c?ng ?ã ?u?i c?m xúc và ki?t s?c ?? ?eo ?u?i s?
  nghi?p gi?i trí. Nh?ng…..

  1. …..?? có nh?ng “thiên nga” ngày nay cho fan hâm m?, công ty
  qu?n lý ?ã t?n bao công s?c sàn l?c, phát hi?n, r?i sau ??y còn t?n
  hàng n?m tr?i ?ào t?o, v?t óc tìm cách l?ng xê, ch?m nom t?ng mi?ng ?n
  gi?c ng? -> Thành công c?a “sao” ???c mua b?ng hàng bao t?i ti?n ??u
  t?, hao t?n hàng t? t? neuron và công s?c c?a c? ê- kíp kh?ng l?, thì
  ai có cam lòng ?? ng??i khác n?ng m?t thành qu? c?a mình. Mà quy ??nh
  c?a ?y Ban T? Do Th??ng M?i ?âu có c?m vi?c công ty qu?n lý v?i ngh? s?
  nh?ng h?p ??ng dài h?n 7 n?m?
  2. 13 n?m là m?t hành trình dài. Nh?ng hành trình nào c?ng ???c t?o
  thành b?i nh?ng ch?n ???ng ng?n. Ngày nay có nhóm nh?c, ca s? nào ch?u
  an ph?n th? th??ng, su?t ??i ch? ru rú ph?c v? cho khán gi? trong n??c
  thôi ?âu. Ai c?ng tham v?ng chinh ph?c fan qu?c t?, g?n thì lòng vòng
  Châu Á, xa thì ti?n sang t?n M?. Nh? v?y 13 n?m s? b? xé nh? cho g?n
  ch?c th? tr??ng âm nh?c, m?i th? tr??ng v? chi ???c h?n m?t n?m ->
  ?âu có dài! Ch?a h?t, các “sao” ngày nay ?a ph?n ??u ???c rèn luy?n
  thành toàn tài, v?a bi?t hát, v?a bi?t di?n xu?t, l?i có th? làm ng??i
  m?u. S? nghi?p c?a h? r?i ??u t? sân kh?u sang phim tr??ng, talk show,
  reality show, sàn catwat …. Nh? v?y 13 n?m công ty qu?n lý ph?i ch?m
  b?m cho vô cùng nhi?u ho?t ??ng c?a t?ng “sao”, thì m?i ho?t ??ng c?ng
  ch? vài n?m -> ?âu có dài!
  3. ?a ph?n các “sao” ?ang ? tu?i teen- tâm lý ch?a ?n ??nh, suy ngh?
  ch?a th?u ?áo và chín ch?n, kh? n?ng t? ki?m ch? b?n thân còn kém -
  bi?t ?âu trong m?t lúc lý trí kém, h? làm ra nh?ng chuy?n ai- mà- bi?t-
  ???c, ?? r?i sau này b? anti fan phan phui ra ( nh? tr??ng h?p c?a
  Jaebum c?a 2PM) thì k? nh? xong, bao nhiêu công s?c thành ?? sông ??
  bi?n. Vì v?y, ?? hi?u qu? qu?n lý ??t 100%, nhi?u h?n ??ng ph?i có thêm
  kho?n : “Sao” ph?i trình báo mình ?ang ? ?âu, làm gì, v?i ai cho
  manager 14/7. Còn n?u ??t ng?t h?y h?p ??ng thì “sao” bu?c ph?i kh?n
  gói ?i tìm vi?c làm khác ngoài ngành gi?i trí, ??ng m? ??ng trên sân
  kh?u hay tr??c máy quay m?t l?n n?a -> M?t ng??i mà chút k? lu?t
  c?ng không theo ???c, không có ý chí, b? cu?c gi?a ch?ng thì không x?ng
  ?áng ???c làm th?n t??ng c?a hàng tr?m v?n ng??i.11


  Trích:
  ôi....phân tích cái.......
  1.?h, công ty SM t?n th?i gian sàn l?c , tìm sao.T?t nhiên, không có
  sao m?i ,không có trainee thì công ty s? ?i bán cóc, ?úng.Nh?ng nói
  th?t nhá, sau khi phát hi?n , không ph?i ?âu ?âu mà t? nhiên b?n S? M?
  b? ti?n ra cho ?n u?ng nuôi d??ng s??ng v?y ?âu .


  ?i?n hình là JaeJoong, sau khi th? gi?ng và kí h?p ??ng cùng v?i 2 n?m
  làm Trainee, ??ng ngh?a v?i hai n?m ch?t ?ói ngoài ???ng.V?a làm, v?a
  ?óng ti?n h?c phí c?t c? do cái trung tâm ?ào t?o ngôi sao SM ??y ??a
  ra.
  Còn v? h?p ??ng trên 7 n?m, b?n không th?y quá ?áng sao???ng ý là không
  mu?n t?n công s?c mình b? ti?n ?ào t?o, nh?ng ch? y?u là không mu?n m?t
  con m?i béo b? kéo thêm thu nh?p 60 % v? cho công ty thôi hà b?n.
  2. 13 n?m....c?ng thêm 1 n?m n?a là s? tu?i c?a mình ??y, cái s? 13 ??y c?ng 1 ra ???c m?t con nh? hi?u bi?t chuy?n h?n b?n ??y.
  13 n?m làm vi?c qu?n qu?t.Xin l?i, DBSk không ph?i là thú, h? là
  ng??i.Theo b?n nói ra ,thì sao ?a tài ,?h DBSK nhìu tài th?t.Nh?ng
  nh?ng ho?t ??ng khác nh? ?óng phim , ch?p hình qu?ng cáo kh6ong ??n t?
  t? tr?i dài trong 13 n?m ?âu b?n, mà là d?n d?p trong 13 n?m, không có
  nhi?u th?i gian ngh?.Không có dài ???? không có dài khi ngày nào c?ng ?
  ru rú ? phim tr??ng, quay phim không ng?ng ngh? hay là t?p nh?y nh?
  ?iên ? SMEnt.B?n nói hay th?t


  B?n th?y các ca s? khác, nhàn h?, chán ca hát thì ?óng phim , chán
  ?óng phim thì làm ng??i m?u mà cho r?ng 13 n?m nó trôi qua nh? v?y.Tôi
  nói th?t.KHÔNG CÓ CHUY?N ?Ó ?ÂU B?N.CÁI LÝ L? ?Ó. 13 N?M KHÔNG DÀI ?Ó
  B?N L?Y ?ÂU RA????
  3.Cái ph?n 3 .... mình không hi?u có gì liên quan ??n v? ki?n , hình
  nh? là v? qu?n lí d? quá, không có th?i gian ch?i ph?i không ?
  JaeJoong ?ã có l?n say r??u và lái xe, ??y là l?i r?i ??y...r?i c?ng b? trách r?i ??y, nh?ng ch?ng có liên quan gì c?.
  Cái t? do mà h? thi?u ? ?ây là kho?ng ht?i gian ?? ngh? ng?i, ?? TH?
  ...?h vâng, sao mà ngh? ??n hcuy?n ch?i b?i ???c khi gi?c ng? c?a h?
  ch? v?n v?n 3,4 ti?ng?  L?Y THU BÙ CHI:

  Trong b?n n?m k? t? ngày debut, nhóm nh?c con c?ng c?a Châu Á DBSK nh?n
  ???c 11 t? won t? SME. Trong m?t fan, ?ó là m?t con s? ít ??n không
  ng?. D?a trên ?a ph?n các h?p ??ng c?a SME thì “sao” ch? nh?n ???c 50
  tri?u won n?u album bán ra ???c trên 500 ngàn b?n. Còn n?u sau khi
  ti?ng t?m, “sao” mu?n chu?c l?i s? t? do c?a mình thì c? g?i l?i công
  ty m?t c?c ti?n to b?ng ba l?n phí ?ào t?o và hai l?n phí thi?t h?i
  c?ng l?i. Nh?ng fan ?i, ch? v?i k?t t?i công ty qu?n lý bóc l?t s?c lao
  ??ng con ng??i, nghe nhé:

  1. Các “sao” d? b? lóa m?t b?i ??ng ti?n h? ki?m ???c mà cho r?ng phí
  ?ào t?o, phí các ki?u ?? ??a h? lên v? trí ngày nay là bèo b?t. Nh?ng
  tính th? nhé, lúc còn trong giai ?o?n o b? thì ti?n h?c ?? các môn hát,
  nh?y múa, di?n xu?t, ?i ??ng, ?n m?c, ti?n gi?i ph?u th?m m? ( n?u
  c?n), vân vân và vân vân ai chi cho ?ây? Lúc ch?m thành “sao” thì chi
  phí v?n ??ng ?? h? ???c khoe m?t trong các ch??ng trình truy?n hình,
  lên báo. T?p chí, mua ???c vai ph? trong phim thì c?ng do công ty tr?
  ch? ai. Lúc thành “sao” thì ?n ? nh? ông hoàng bà chúa, còn bao nhiêu
  kho?ng khác ?? duy trì s?c kh?e, nhan s?c, c?ng nh? thuê ng??i b?o v?
  24/7 l?i nã lên ??u công ty. Hi?n nhiên là khi có th? t? l?c cánh sinh,
  “sao” ph?i chi tr? kho?n ti?n công ty ?ng tr??c cho h? dùng.

  2. vào th?i bu?i suy thoái kinh t? hi?n nay, ki?m ???c ti?n trong n?n
  âm nh?c Hàn Qu?c ch? có các ca s? th?n t??ng, trong khi công ty qu?n lý
  c?a h? thì không ch?c. Công ty h??ng l?i t? vài ca s?, nhóm nh?c thành
  công, nh?ng thu ?ó ch?a ch?c là bù n?i chi: Giá c? ph?n, c? phi?u r?t
  vô t?i v? do kinh t? suy gi?m, l?m phát, c?nh tranh kh?c li?t ….khi?n
  ngu?n thu c?a công ty eo h?p r?t nhi?u. Ti?n ??u t? c?a công ty cho các
  chi?n d?ch thôn tính th? tr??ng âm nh?c n??c ngoài ch?a ch?c thu h?i
  v?n, nh?t là khi hi?n nay hàng lo?t “sao” Hàn tranh nhau ti?p c?n th?
  tr??ng M?- v?n b?o th?, ít ch?u ch?p nh?n “sao” Châu Á. Ngoài ra, hàng
  n?m công ty tuyên quân và ?ào t?o khá nhi?u, nh?ng ch? m?t s? ít thành
  danh, s? còn l?i thì l?t ??t vài n?m r?i b? ngh?, m?c k? công ty ôm sô
  h?t chi phí ?ào t?o

  3. Công nghi?p gi?i trí là môi tr??ng kinh doanh- ?ã kinh doanh thì
  ph?i có l?i nhu?n, công ty ph?i ki?m l?i ?? nuôi nhân viên, ?? làm giàu
  cho chính mình, ?? m? r?ng kinh doanh. Và m?c khác, hàng n?m m?t ca s?
  th?n t??ng ???c tr? l??ng có khi ??n 100K USD, so v?i m?t b?ng thu nh?p
  bình quân ??u ng??i c?a HQ là 16-20 ngàn USD/n?m thì ca s? th?n t??ng
  ?âu có nghèo!


  Trích:  1.Cái câu ??u c?a ph?n 1 là m?t l?i nói ngu không th? t? , th? 2 n?m trainee mình t? b? ti?n ? ?ây ??u b? b?n này quyên thành tài sán công c?ng c?a nhà s? m? áh .Cái
  phí ti?n thì không bi?t nh? th? nào nh?ng PTTM thì ch? có nhà SNSD m?i
  t?n 3 cái khâu này thôi.Thì cái ph?n ?ng tr??c ti?n này n? thì kh?i nói
  r?i.Nh?ng b?n bi?t th?i x?a, SM th??ng không ph?i chi tr? nhi?u cho các
  ?ài truy?n hình vì t?i nó ph? thu?c vào SM ch? không nh? bây gi? , KPop
  lúc ??y ch?a phát tri?n, n?u không phát ca s? c?a SM thì phát ai
  nào?.Vì th? m?i có chuy?n nhóm m?i c?a HOT l?p riêng chìm ngh?m sau khi
  b? SM disband.Còn CSJH thì kh?i nói, b? ?á sang nh?t lun r?i.


  2. B?n ch?a bi?t tin r?ng, trong tình hình suy thoài kinh t? hi?n nay,
  SM là 1 công ty không nh?ng không b? l? hay thi?t h?i v? b?t c? gì mà
  còn l?i n?a ?.Xin l?i mình không chuyên môn kinh t? nh?ng mình bi?t .1
  fan cu?ng nh? mình có th? mua 2,3 cái ??a c?a DBSK n?u có th? và s?n
  sàng l?n l?i ??n shenzhen, b? ra ti?n tri?u mình ?? dành trong m?y n?m
  ?? g?p các anh ch? nói gì fan Hàn.800000 fan kh6ong ?? ?? mang ??n cho
  SM l?i nhu?n nhi?u h?n c? v?n và ti?n ôm sô c?ng l?i sao?


  3.Còn chuy?n ti?n nong, ?h, t? nói th?t, s? ti?n 11 tì ??y = s? ti?n
  Lee Min Ho ?óng trong BOF ??y ...mà có ai l?i ?i so sánh thu nh?p c?a
  ca s? n?i ti?ng châu Á, dc ghi tên vào k? l?c Guiness v? l??ng fan
  chính th?c ?ông nh?t c?a th? gi?i v?i GDP ??u ng??i cùa Hàn Qu?c , mà
  nh? b?n nói trên, th?i kì kh?ng ho?ng kinh t?, m?y cha già th?t nghi?p
  càng nhi?u sao?
  AI C?NG M?T TH?I NH? BÉ….

  S? n?m g?ng bó v?i công ty, s? ti?n “sao” nh?n ???c, t?t t?t ??u ghi rõ
  m??i m??i trong h?p ??ng khi h? ??t bút xu?ng ký, có s? t? v?n và giám
  sát c?a lu?t s? h?n hoi, v?y thì sao có th? nói công ty thi?u công
  b?ng, bóc l?t h?? Bi?n gi?i duy nh?t cho vi?c này là: Chúng tat hay ??i
  khi ??i thay ??i.

  ???ng lên sân kh?y c?a các ca s? m?i t?i K-Biz r?t h?p, ch? c?n có th?
  là qua các công ty qu?n lý K-Biz dù có lu?t s?, dù khá chuyên nghi?p
  nh?ng v?n b? ?i?u khi?n và ho?t ??ng d?a vào th?a thu?n mi?ng, nh?ng
  m?i quen bi?t -> ch? các công ty qu?n lý s?ng s? m?i n?m nh?ng quan
  h? này. Do v?y, khi “sao” còn là ng??i ngoài cu?c, h? nhìn công ty qu?n
  lý b?ng con m?t v?a thèm mu?n, v?a nom n?p lo s?. H? khi ?y mang tâm lý
  là b?n thân th?t nh? bé, ch?ng có thành tích gì, còn nghi ng? kh? n?ng
  c?a mình, nên cho r?ng nh?ng ?i?u kho?n ?y c?ng chính ?áng, r?ng midnh
  s? v??t qua ???c h?t. Nh?ng sau khi thành danh, m?t s? phát tri?n tâm
  lý r?t con ng??i là “sao” s? nh?n ??nh b?n thân mình cao h?n, s? b?t
  ??u so ?o, r?i cu?i cùng cho r?ng mình ?ang b? ??i x? b?t công, r?ng
  mình x?ng ?ánh ???c nh?n nhi?u h?n -> m?m m?ng c?a tranh ch?p, cu?i
  cùng d?n ??n ki?n t?ng b?t ??u t? ?ây  B??c chân vài showbiz v?i tham v?ng v??n t?i m?t ngôi sao là ?ã d?n
  thân vào m?t canh b?c- có ng??i th?ng, k? thua. N?u ?ã th?ng thì ph?i
  tìm cách ?? th?ng ??n cùng ch?, làm sao l?i gi?a ch?ng ?òi ??i lu?t,
  quay sang oánh nhau v?i chính quân s? c?a mình?


  Trích:

  ?, cái ??u thì nghe ???c nh?, c?ng bi?t là khi x?a ??u quân vào SM, sao
  nào c?ng 16,17 tu?i.??u óc nh? th? c?ng v?i m?t s? anh ch? ngày x?a b?
  thi?u th?c ?n cùng v?i cái l?i s?ng d??i quê c?a nhi?u con ng??i l? d?i
  mang cái ??c m? ca s? ??y thì ngh? sao cho th?u.Mu?n s?ng giàu h?n,
  mu?n n?i ti?ng, ?ã l? mang danh lên thành ph? ?? ki?m ti?n, không còn
  s? l?a ch?n nào khác ,ch?ng l? sai sao? ?h, nhi?u ng??i h?i, t?i sao
  lúc ?ó kí làm gì, ?? gi? ?i ki?n.


  Vì nghèo.


  JaeJoong chân ??t chân ráo lên thành ph?. Không có ti?n, không có vi?c
  làm.Chì có cái ??c m? làm ca s?, gi? ng??i ta ??a cái gi?c m? ?y ?? kí,
  ch? kí thôi.


  Có kí không?


  Yunho ?ã ph?i s?ng d??i g?m c?u ( hay lòng xe ?i?n gì ??y ) ch? thi vào
  sm ?? làm 1 chân dancer thôi nh?ng may m?n ???c ?ào t?o luôn ?? làm ca
  s?.


  Kí không?  Yoochun v?i ng??i m? m?t m?i ki?m ti?n qu?n qu?t su?t ngày cho hai ??a
  em mình ?? s?ng m?t cu?c s?ng xa l? trên ??t khách quê ng??i, nay ???c
  SM ch?n ?? có m?t cu?c s?ng kihá h?n ? quê nhà.


  Kí không?


  Nh?ng ??n khi h? thoát kh?i cu?c s?ng ??y, nói quay l?ng c?ng ???c ?i,
  h? ?ã ki?m ???c s? ti?n mà h? c?n cho SM r?i, h? c?ng ?âu mu?n h?y h?p
  ??ng, h? ch? mu?n nó b?t thú tình thôi.


  ?h, con ng??i mà, không mu?n t?t cho mình còn mu?n t?t cho ai ch????B?n
  nói th?ng thì th?ng ??n cùng.B?n ám ch? gì ??y???H? ?ã nh? th? này r?i,
  n?u có ti?n xa h?n n?a, có khi ch?a ??n ??nh vinh quang thì m?i ng??i
  ?ã g?c gã vì ?u?i s?c r?i

  B?T BU?C PH?I TH?NG!

  Xiah, Hero, Micky th?ng ki?n hay không thì t??ng l?i c?a h? t?i SME
  c?ng m?t m?. N?u h? ch?y qua công ty qu?n lý khác thì s? có chuy?n hay
  công ty qu?n lý b?t tay nhau vì s? s?ng c?a DBSK. Cu?c ??i ?âu ph?i m?t
  gi?c m?!!! SME không ??i nào ?? ai h??ng l?i nhu?n t? cái tên do mình
  sáng t?o ra. V?y nên, ngay trong lúc v? ki?n v?i DBSK ?ang d?u sôi l?a
  b?ng, SME ?ùng ?ùng vác h? s? ?i xin b?n quy?n cho tên gà nhà là chuy?n
  bình th??ng và ?áng ph?i làm. Nh?ng trong tình hình hi?n nay thì tình
  hu?ng này h?i nh?y c?m, Ai c?ng hi?u ?ây là cách khôn khéo c?a SME ??
  sau này Xiah, Hero, Micky ??ng mong d?a h?i DBSK, c?ng nh? SME s? tránh
  ???c các r?c r?i t?ng x?y ra th?i Shinhwa

  Showbiz là làm ngh? thu?t m?t cách khoa h?c. Bi?t r?ng trong tâm trí và
  trái tim fan, tên tu?i m?t nhóm nh?c v?nh vi?n thu?c v? các thành viên,
  nh?ng fan c?ng c?n bi?t và nh?: nh?ng cái tên, ngh? danh mà b?n ?ang
  yêu th??ng nh?t m?c ?y ???c xu?t x??ng t? nh?ng cái ??u khôn ngoan và
  tinh quái c?a các chi?n l??c gia showbiz, ch?ng ph?i là tác ph?m sáng
  t?o c?a “sao”. Vì v?y, t?t nhiên công ty qu?n lý có quy?n xin gi? b?n
  quy?n thành ph?m trí tu? c?a mình. “sao” là ng??i nhà thì còn ???c thuê
  s? d?ng cái tên ?y, “sao” ra ?i thì ph?i g?i tr? l?i.

  Chuy?n b?t mãn, tranh ch?p gi?a “sao” và công ty qu?n lý ?ã nhen nhóm
  t? lâu. DBSK ch? là ng?n l?a cháy to nh?t t? tr??c ??n nay. SME có th?
  thua ki?n, nh?ng thua ch?a ch?c là h?t. SME ph?i làm m?i cách ?? nh?ng-
  ngày- sau- kiejen0 t?ng, Xiah, Hero và Micky g?p khó kh?n trên ???ng ?i
  c?a mình, mà vi?c xin b?n quy?n cho tên DBSK ch? là kh?i ??u ??ng c?
  c?a SME không h?n vì t? thù tr? con, mà cái chính là ?? d?n m?t các
  “sao” khác c?ng ?ang mu?n hùa theo ?i ki?n th?y ???c r?ng : ??ng t??ng
  th?ng m?t tr?n nh? là s? s?ng sót!


  Trích:

  T?i ?ây thì mình th?y trình ?? c?a b?n r?i.Xin l?i, tôi không c?n b?n
  ph?i nh?c l?i v? v? ki?n này, tôi bi?t n1o ch?a k?t thúc và cái ??u c?a
  lão SM c?ng ch?a mu?n m?i chuy?n k?t thúc.Toi không ht?a nh?n DBSK là
  thánh hay h? ?úng hoàn toàn ? m?i l?nh v?a.Nh?ng tôi .M?t con nhóc 14
  tu?i không c?n b?n ph?i gi?i thích ?? hi?u nh?ng ch? này có ngh?a là
  gì.Có th? trên m?ng, b?n ??c tin và th?y chúng tôi vô lý khi ch? trích
  SM.?úng. SM có quy?n mua b?n quy?n tên nh? ?ã làm, nh?ng r?i thì sao?
  Có ???c ch?p thu?n không?Ngay c? nh?ng ng??i có ?? t? cách còn không
  ch?p nh?n ??n ?? trình cùa SM, v?y b?n l?y ?âu ra t? cách.B?n bao nhiêu
  tu?i r?i? Có l? tôi không có ?? t? cách nói chuy?n v?i b?n vì b?n l?n
  h?n tôi, nh?ng ít ra tôi không có b? mù quáng hay lúc nào c?ng bênh
  ch?m ch?p nh?ng con ng??i ??p trai vì v? hào nhoáng bóng b?y hay cái
  tên c?a h?.


  D?n m?t, ?úng , tôi th?a nh?n SM là m?t công ty gi?i trí hàng ??u châu
  Á, tôi ph?c Lee So Man .Nh?ng v?i cái ki?u d?n m?t nh? th? thì làm gì
  ???c nào.? Không ch? nói v? cái tên , cái v? trí mà ngày nay h? dành
  ???c c?ng ?? ?? SM nhún nh??ng .M?t tr?n nh???? B?n v?a nói ?ây là m?t
  ng?n l?a bùng lên m?nh m? mà gi? thành m?t tr?n nh?, sao cái tri?t lí
  này gi?ng So Man th??? ???c.H? mu?n ??u,chúng tôi ??u t?i cùng. ??u ??n
  khi nào DBSK ???c bình an, còn không thì chúng tôi c? ti?p t?c ??u
  tranh.


  PS: ?áng l? tôi không c?n phân tích bài này ra làm gì, vì c? coi nh?
  tôi là con nít, th?y chuy?n b?t bình gào thét ch?i l?i.Lana, b? m?t ??a
  con nít phân tích nh? th?, b?n th?y ?úng kh6ong?Hay v?n t? tôi quá t??


  Ngu?n : 360kpop

  Bài nài h?i b? ch?t ??y .... Mà ngùi vjk l?i = t?i mình ch? .... t? k? m?t thoy
  Anti b?n 2!

   Current date/time is Thu Jan 17, 2019 11:20 am